Privacy Policy

Tietosuojaseloste ja käyttöehdot

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Seers Oy käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään soveltuvaa lainsäädäntöä sekä toimialan itsesääntelyä, kuten Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ja IAB Finland ry:n antamia ohjeistuksia.

REKISTERINPITÄJÄ

Seers Oy
Mäkitorpantie 40 e 44, 00640 Helsinki
Finland
Website: www.digiapusi.fi 
Email: info@digiapusi.fi

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Seers Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Seers Oy ja asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

Annetut henkilötiedot

Asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän eri yhteyksissä, kuten tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, Seers Oy:lle antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

 • perustiedot, kuten nimi- ja yhteystiedot
 • tilaus ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä heidän sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • tietoja vastauksista Seers Oy:n tai sen kumppanien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin
 • puhelutiedot, kuten asiakaspalvelupuhelu

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalveluin käytöstä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
 • ip-osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto maan tarkkuudella
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.

Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän kuten uutiskirjeen kautta.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä.

Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Palvellakseen asiakkaitaan ja verkkopalveluiden käyttäjiä paremmin Seers Oy jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja.

Edellä mainituin menetelmin voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Kuluttajien yksityisyydensuojan varmistamiseksi Seers Oy ei tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista.

Seers Oy turvaa asiakkaidensa tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen siten ettei asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja vaarannu.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

Seers Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä kaupallisiin tarkoituksiin.

Asiakassuhteen hoitaminen

Seers Oy käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:

 • Tuotetilausten toimittamiseen
 • asiakassuhteen ylläpitoon tai asiakasviestintään
 • asiakaspalveluun tai muuhun asiakastukeen
 • laskutukseen
 • kilpailuiden tai arvontojen suorittamiseen

Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu Seers Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä.

Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Tuotteiden ja palveluiden kehitys

Seers Oy käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen sekä palvelun laadun ja -tarjonnan parantamiseen. Tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tehtäviä toimenpiteitä voivat ovat esimerkiksi tuote- tai sisältösuositukset tai palvelujen personointi.

Tuotteita ja palveluja kehitetään myös kyselyiden ja palautteiden avulla.

Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan kunkin tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä erikseen.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu Seers Oy:n oikeutettuun etuun hyödyntää tietoja asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien hyväksi.

Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa tietojen käyttöön tuotteiden ja palvelujen kehityksessä evästeasetuksilla.

Kaupalliset käyttötarkoitukset

Seers Oy voi käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja markkinointiin, mainontaan tai muihin kaupallisiin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa, suoramarkkinoinnissa tai mainosten näyttämisessä kolmansien osapuolten alustoilla.

Tietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta asiakkaan suostumukseen. Muun mainonnan ja tuotteiden suosittelun osalta henkilötietojen käsittely perustuu Seers Oy:n oikeutettuun etuun.

Asiakas voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen asiakaspalvelussa. Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen evästeasetuksilla tai kolmansien osapuolten mainosnäyttöihin säätämällä alustojen omia mainosasetuksia.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Seers Oy hyödyntää henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kappaleessa Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta. Lisäksi Seers Oy voi käyttää kolmansien osapuolten palveluja, jolloin Seers Oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.

Seers Oy voi jakaa tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi.
 • Markkinointitoimenpiteen, tutkimuksen tai materiaalin toimitusta varten. Tällaiset palveluntarjoajat toimivat aina Seers Oy:n lukuun ja Seers Oy:n valvonnan alla. Seers Oy ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja markkinointia varten kolmansille osapuolille siten, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietoja markkinointiin itsenäisesti.
 • Seers Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä Seers Oy:n sekä asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Seers Oy ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Seers Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

YKSILÖN OIKEUDET JA MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA

Seers Oy sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:

 • Asiakkaalla on oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.
 • Asiakkaalla on oikeus siirtää tiettyjä itseään koskevia henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään.

Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit olla yhteydessä Seers Oy:n asiakaspalveluun.

Seers Oy:n verkkopalveluiden käyttäjällä on oikeus vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen Seers Oy:n palveluissa.

TIETOTURVA

Seers Oy huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Seers Oy varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan Seers Oy:n verkkosivuilla.

SOPIMUSEHDOT

Seers Oy varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai p

Digitaaliset tuotteet:

 1. Digitaalinen käyntikortti
 2. Yhteystieto-nappi verkkosivuille
 3. Jaa somekanavasi yhdellä linkillä
 4. Luotettavat brändisi mukaiset QR-koodit

SOPIMUSKAUDEN PITUUS JA SOPIMUKSEN PURKU

Tuotteet valmistetaan asiakkaan tilauksesta hänen toiveiden mukaan, jolloin niillä ei ole palautusoikeutta.

Sopimuskauden pituus on sama kuin palvelun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti samanmittaisella sopimuskaudella, mikäli sitä ei ole irtisanottu vähintään 30 päivää ennen uuden sopimuskauden alkamista. Jos et halua, että sopimuksesi uusitaan, sähköposti osoitteeseen info@digiapusi.fi riittää siihen.

Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan sopimuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä. Irtisanominen on tehtävä sähköpostitse tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa palvelun välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas olennaisesti rikkoo sopimusehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa rikkomusta koskevan ilmoituksen saatuaan tai mikäli palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai muu force majeure –tilanne). Tällöin palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa taikka veloittaa maksu jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kuluista tai kustannuksista palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas tulee maksukyvyttömäksi tai asetetaan konkurssiin ja/tai mikäli asiakkaan lasku on maksamatta vielä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua laskun eräpäivästä.

HINNASTOT, MAKSUT JA LASKUTUS

Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamien laskutustietojen perusteella sähköpostitse tai verkkolaskuna.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu kuuden (6) päivän kuluessa eräpäivästä. Palveluntarjoajalla on oikeus periä suljetun palvelun uudelleen avauksesta hinnaston mukainen maksu 39,90€(alv0).

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko  sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskun huomautusmaksu, 10 euroa(alv0). Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut laissa määriteltyjen kustannusten mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus periä liikasuoritusten palautuksesta kohtuullinen korvaus palautuksesta syntyneistä kuluista.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnan muutoksiin, jotka johtuvat esimerkiksi tuotantokustannusten tai olosuhteiden muutoksista. Hinnan muutoksista ilmoitetaan viimeistään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen täytäntöönpanoa. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

PALVELUN SISÄLTÖ JA TUOTTAMINEN

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai teknistä toteutustapaa edellyttäen, että palvelun käytettävyys ja hyödynnettävyys pysyvät olennaisilta osiltaan samana kuin ennen muutosta. Palvelutarjoaja voi muuttaa palvelua myös lainsäädännön muutosten tai viranomaisten määräysten perusteella. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisista muutoksista asiakkaalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus seurata palvelujen käyttöä sekä automaattisilla järjestelmillä että manuaalisilla tarkistuksilla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Asiakkaan tulee toimittaa palveluntarjoajalle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista asiakastietoihin välittömästi.

Asiakas on vastuussa kaikesta palveluun laitetusta materiaalista. Materiaali ei saa olla loukkaavaa, rikkoa tekijänoikeuksia tai olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja. Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa noudattaa Suomen lakia ja hyviä tapoja.

Haavoittuvuuksien tarkoituksellinen etsintä (mukaan lukien ns. penetration testing) palveluntarjoajan järjestelmistä on ehdottomasti kiellettyä ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden sulkea asiakkaan palvelut välittömästi asiakasta kuulematta, mikäli tällaista toimintaa havaitaan. Mikäli palveluntarjoajalle aiheutuu kohtuutonta haittaa tai ylimääräisiä kustannuksia tilanteen selvittämisestä, palveluntarjoaja voi veloittaa syntyneet kustannukset asiakkaalta. Tällä perusteella suljetun palvelun avaamisesta voidaan periä palveluntarjoajan hinnaston mukainen avausmaksu.

Mikäli asiakas löytää normaalin käytön puitteissa palveluntarjoajan järjestelmistä haavoittuvuuden tai sellaiseen rinnastettavan ongelman, edellä olevaa pykälää ei sovelleta. Asiakkaan tulee ilmoittaa löytämistään haavoittuvuuksista ja niihin rinnastettavista ongelmista palveluntarjoajalle ensi tilassa. Mikäli palveluntarjoaja katsoo, että löytynyt ongelma on vakava ja asiakas on auttanut merkittävästi sen löytämisessä ja/tai tutkimisessa, palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan maksaa asiakkaalle löytöpalkkion.

Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse. Erilaisten ostettujen osoitetietolistojen käyttö on kielletty suoramarkkinoinnissa palvelun kautta. Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat päivitettynä ajan tasalle esimerkiksi tietoturvan osalta. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muista palveluun tallennetusta materiaalista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä palvelussa.

Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista ja  toimittaa asiakkaalle sähköpostin välityksellä.

Asiakkaan on korvattava palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus- sekä muut kulut.

Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

Seers Oy verkkopalveluissa on käytössä joitakin kolmannen osapuolen työkaluja ja sosiaalisen median sivustoihin liittyviä lisäosia kuten Facebookin ja Instagramin tykkäys- ja jakopainikkeita. Yhteystieto-napin ja QR-koodien luontiin käytämme saksalaisen Egoditor GmbH yrityksen lippulaivatuotetta: QR Code Generator.  Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset voivat kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Tällaisten palveluiden käyttöön sovelletaan kunkin palveluntarjoajan ehtoja, jotka voi tarkistaa kyseisestä palvelusta. Seers Oy ei vastaa kolmansien osapuolten henkilötietojen

keräämisestä tai käsittelystä.

PALVELUN VIRHEET, VIRHEIDEN KORJAUS SEKÄ VAHINGONKORVAUS

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä erityisehtoja korjausaikataulusta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien palveluissa, verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kahdeksan (8) päivän kuluessa sähköisesti palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla. Sähköposti info@digiapusi.fi.

Palveluntarjoajan vastuu tämän sopimuksen nojalla rajoittuu summaan, joka vastaa enintään asiakkaan maksamaa maksua sinä kuukautena, jolloin rikkomus tapahtui. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai muista syistä. Emme vastaa epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista (tai tulojen, voittojen tai tietojen menetyksistä). Emme vastaa tällaisista vahingoista tai menetyksistä siinäkään tapauksessa, että meille on kerrottu ennalta niiden mahdollisuudesta. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

PALVELUN SULKEMINEN

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaalle tarjottu palvelu

(i) jos asiakas rikkoo sopimusehtoja eikä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa rikkomustaan viipymättä,

(ii) asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai

(iii) asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä suljetun palvelun uudelleen avauksesta hinnaston mukainen maksu.

MUUT EHDOT

Sopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus tai kuluttaja-asiakkaiden osalta kuluttajan kotipaikan käräjäoikeus.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja. Sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan yksi (1) kuukausi ennen niiden voimaantuloa.

Käyttöehdot

digiapusi.fi -verkkokaupan käyttäjäsopimus

1. Sopimuksen osapuolet
2. Käyttöoikeus
3. Rekisteröityminen
4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
5. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö
6. Tilaaminen
7. Tuotteiden hinnat
8. Toimitus
9. Peruuttaminen ja palautukset
10. Maksutavat
11. Muutokset
12. Riitojen ratkaisu

1. Sopimuksen osapuolet
Tämä sopimus sisältää Seers Oy:n (Palvelun tarjoaja) ylläpitämän digiapusi.fi-verkkopalvelun (Palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään Palvelua, ostaessaan tuotteita Palvelusta tai rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä hyväksyy tästä sopimuksesta ilmenevät ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

2. Käyttöoikeus
2.1. Yksityiset kuluttajat
Palvelu on tarkoitettu Suomessa asuville yksityisille kuluttajille.
2.2. Yritykset
Myös yritykset voivat käyttää Palvelua. Kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus ei koske yritysasiakkaita.
2.3. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle.

3. Rekisteröityminen
3.1. Käyttäjä voi rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi täyttämällä rekisteröitymislomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Käyttäjä voi tilata tuotteita myös rekisteröitymättä.
3.2. Tilaamalla tuotteita Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.
3.3. Rekisteröityminen on maksutonta.

4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
Käyttäjä vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä tilauksista. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassapidosta.

5. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö
5.1. Palveluntarjoaja vastaa käyttäjän antamien tietojen Euroopan Unionin tietosuojalain mukaisesta käsittelystä.

6. Tilaaminen
6.1. Palvelusta tilattaessa sitova kauppasopimus syntyy, kun Palvelun tarjoaja lähettää Käyttäjälle tilausvahvistuksen, jossa tuotteen saatavuus ja toimitusaika vahvistetaan.
6.2. Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.

7. Tuotteiden hinnat
7.1 Tuotteen hinta on Palvelun sivulla tuotetietojen yhteydessä tilaushetkellä näkyvä hinta.
7.2 Hintaan lisätään toimituskulut. Maksu on tilauskohtainen ellei toisin mainita. Joidenkin tuotteiden kohdalla kuljetus on ilmainen. Kulloinenkin toimitusmaksu ilmenee Palvelussa ennen tilauksen suorittamista.
7.3 Palvelussa hinnat ja kuljetuskustannukset ilmoitetaan Käyttäjälle euroissa (EUR).
7.4 Myytäessä ja kuljetettaessa tuotteita EU-maihin ilmoitetut hinnat sisältävät Suomen lainsäädännön mukaisen arvonlisäveron.
7.5 Myytäessä ja kuljetettaessa tuotteita EU-maiden ulkopuolelle tuotteen vastaanottaja vastaa paikallisista veroista, tullimaksuista ja muista näihin verrattavista kustannuksista.

8. Toimitus
8.1. Palvelun tarjoaja toimittaa myymänsä tuotteet Käyttäjälle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella.
8.2. Kuljetuskustannukset lisätään tilauksen hintaan. Kunkin tilauksen kuljetuskustannukset ilmenevät Palvelun Ostoskori-osiossa.
8.3. Tuotteiden toimitusajat määräytyvät tuotekohtaisesti. Toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta ja lähetyksen määränpäästä. Voimassa olevat toimitustavat ilmenevät kulloinkin Palvelusta.
8.4. Palvelun tarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.
8.5. Palvelun tarjoaja varaa itselleen oikeuden toimittaa tilatut tuotteet eri lähetyksissä.
8.6. Palveluntarjoaja vastaa tuotteen häviämisestä tai rikkoutumista kuljetuksen aikana.

9. Peruuttaminen ja palautukset
9.1. Kuluttajalla on Suomen kuluttajasuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa ilmoittamalla siitä Palvelun tarjoajalle neljäntoistapäivän (14) päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Peruutusoikeus ei koske tuotteita, joita on muunneltu Kuluttajan toiveiden mukaisesti.
9.2. Palautuksen ehtona on, että
1) tilaus on peruutettu myyntiehtojen mukaisesti ilmoittamalla siitä Seers Oy:lle viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta,
2) tuote on käyttämätön,
3) tuote on siinä kunnossa, jossa ostaja sen vastaanotti ja kaikki tuotteeseen kuuluvat osat ovat tallella ja
4) tuote on pakattu alkuperäiseen pakkaukseensa tai vastaavalla tavalla.
9.3. Tuote tulee palauttaa välittömästi tilauksen peruuttamisen jälkeen.

10. Maksutavat
Lähetämme laskun toimituksen yhteydessä tai isoimmissa tilauksissa otamme ennakkomaksun.

11. Muutokset

10.1. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia Palvelussa.
10.2. Palveluntarjoaja voi myös muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy tehdyt muutokset käyttämällä palvelua.

12. Riitojen ratkaisu
Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

//

Evästekäytännöt

Seers Oy verkkopalveluissa käytetään evästeitä palveluiden kehittämiseen yleisen käyttökokemuksen personoimiseen sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Evästeet mahdollistavat lyhyen tekstimuotoisen tiedon kuten selaintunnisteen tai kielivalinnan tallentamisen käyttäjän selaimeen. Yksinkertaisuuden vuoksi termillä “eväste” viitataan tässä selosteessa varsinaisten evästeiden rinnalla myös muihin vastaaviin tekniikoihin.

Evästeiden pysyvyys

Evästeet voidaan luokitella pysyviin- ja istuntokohtaisiin evästeisiin. Seers Oy verkkopalveluissa käytetyt evästeet ovat ensisijaisesti pysyviä, eli käytettävissä vaikka käyttäjä olisi vieraillut välillä muilla sivustoilla tai sulkenut selaimen. Istuntokohtaiset evästeet ovat verkkopalveluiden käytettävissä vain sen ajan, kun käyttäjä pysyy kyseisessä verkkopalvelussa. Pysyvät evästeet mahdollistavat paremman käyttäjäkokemuksen ja relevantimpien sisältöjen näyttämisen. Evästeiden pysyvyydellä ei ole vaikutusta markkinoinnin tai mainonnan määrään.

Evästeiden avulla kerättävät tiedot

Evästeiden avulla käyttäjistä voidaan kerätä tietoja eri käyttötarkoituksia varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käytettävä selain tai laite, käytettävän laitteen ruudun koko tai käyttäjän tekemät sivulataukset Seers Oy verkkopalveluissa.

Evästeiden käyttötarkoitukset

Seers Oy verkkopalveluissa käytettävät evästeet on jaettu kategorioihin niiden käyttötarkoituksen mukaan. Alla on annettu esimerkkejä kunkin evästekategorian käyttötarkoituksista sekä siitä, miten kyseisen kategorian evästeiden käyttö näkyy verkkopalveluiden käyttäjälle.

Toiminnalliset evästeet ovat palveluiden toiminnan kannalta välttämättömiä. Nämä evästeet mahdollistavat erilaisia sivustojen toimintoja kuten sisäänkirjautumisen, ostoskorin ja kielivalinnat.

Mainonnan kohdentamiseksi asetettavat evästeet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen siten, että markkinointikumppaneidemme sivustoilla näkyvä mainonta olisi käyttäjälle mahdollisimman kiinnostavaa. Käyttäjä voi halutessaan rajoittaa tämän kategorian evästeiden käyttöä jolloin näytettävä mainonta on enemmän satunnaista.

Palveluiden kehitystä varten verkkopalveluissa käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan tilastollisin menetelmin sitä, miten sivustoja käytetään ja miten paljon eri sivuja luetaan. Tämä auttaa kehittämään palveluita tulevaisuudessa entistä paremmiksi ja käyttäjien kiinnostusten mukaisiksi.

Käyttäjä voi halutessaan rajoittaa tämän kategorian evästeiden käyttöä. 

Sosiaalisen median asettamat evästeet voivat mahdollistaa käyttäjän sivujen seurannan jos käyttäjä on samaan aikaan kirjautuneena kyseisen sosiaalisen median palveluun.

Sijaintitiedot

Evästeiden ohessa käytämme ip-osoitteen avulla tehtyä maakohtaista sijaintitietoa esimerkiksi tietoturvan parantamiseen ja maakohtaisten toimintojen kuten asiakkaan tunteman valuutan esittämiseen. Sijaintitietoa hyödynnetään aina ainoastaan maan tarkkuudella. Maakohtainen sijaintitieto on palvelun toiminnan kannalta välttämätöntä.

Käyttäjän mahdollisuudet vaikuttaa

Verkkopalveluiden käyttäjällä on useita mahdollisuuksia vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttöön Seers Oy verkkopalveluissa.

Huomaathan kuitenkin, että useissa tapauksissa evästeiden käytön rajoittaminen heikentää verkkopalveluiden laatua tai jopa estää joidenkin ominaisuuksien käytön.

Evästeasetukset

Käyttäjällä on mahdollista vaikuttaa evästeiden käsittelyyn käyttämänsä selaimen tai laitteen evästeasetusten kautta. Evästeasetukset ovat selain tai laitekohtaisia, joten muutosten vaikutukset eivät rajoitu Seers Oy massage verkkopalveluihin.

Mainosverkostot

Seers Oy:n käyttämät mainosverkostot antavat käyttäjille erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa evästeiden käyttöön kyseisessä mainosverkostossa.

Googlen tekemä mainonnan kohdentaminen verkkopalveluissa ja videoissa:https://www.google.com/settings/ads/

Sosiaalinen media

Seers Oy hyödyntää sosiaalisen median alustoja kuten Facebookia ja Instagramia markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisten medioiden mainonnan kohdentamiseen kyseisten palveluiden yksityisyys- ja mainonta-asetuksista.

Kolmansien osapuolten keräämät tiedot

Seers Oy verkkopalveluissa on käytössä joitakin kolmannen osapuolen työkaluja ja sosiaalisen median sivustoihin liittyviä lisäosia kuten Facebookin ja Instagramin tykkäys- ja jakopainikkeita, sekä Captain Forms-lomaketyökalu, jonka kautta ladatut kuvat menevät. QR-koodien luontiin käytämme saksalaisen Egoditor GmbH yrityksen lippulaivatuotetta: QR Code Generator. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset voivat kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Tällaisten palveluiden käyttöön sovelletaan kunkin palveluntarjoajan ehtoja, jotka voi tarkistaa kyseisestä palvelusta. Seers Oy ei vastaa kolmansien osapuolten henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Tietoturva

Kaikki verkkopalvelussamme asiakkaan antama tieto suojataan niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Kaikki antamasi arkaluontoinen tieto suojataan salauksella, jotta kukaan ulkopuolinen taho ei pääse siihen käsiksi. Käytämme SSL-salausta, joka on internetin yleisimmin käytetty salausjärjestelmä.

Myös verkkopalvelumme ulkopuolella kaikki tilauksen toimittamista varten antamasi tiedot säilytetään asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen. Antamiasi tietoja käsittelevät vain määrätyt Seers Oy -yrityksen työntekijät tilauksen toimittamiseen, laskuttamiseen, kuljettamiseen sekä asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä.